Ωτοπλαστική

Ωτοπλαστική

Ωτοπλαστική

Ωτοπλαστική είναι η χειρουργική ανάπλαση των πτερυγίων των αυτιών για κοσμητικούς λόγους ή για την αποκατάσταση συγγενών, μετατραυματικών ή μετεγχειρητικών ανωμαλιών.

Οι πιο συχνές συγγενείς ανωμαλίες στα πτερύγια των αυτιών είναι τα προέχοντα ή πεταχτά αυτιά, η υπερπλασία, η υποπλασία και η ανοτία (μερική ή ολική).

Πολλές είναι επίσης οι μετατραυματικές ανωμαλίες των πτερυγίων, με συχνότερες τον ακρωτηριασμό και οι νεοπλασίες.

Τα προέχοντα πτερύγια είναι μια δυσμορφία που ταλαιπωρεί ψυχολογικά τα παιδιά της σχολικής ηλικίας καθώς είναι συχνά η αιτία πειραγμάτων και χαρακτηρισμών από τους συμμαθητές τους.

Για το λόγο αυτό είναι σκόπιμο να διορθώνεται νωρίς, στην προσχολική ηλικία των 5-6 χρόνων.

Τα σημεία που χαρακτηρίζουν τα πτερύγια ως προέχοντα είναι:

  • Απόσταση του πιο απομακρυσμένου σημείου του πτερυγίου από την πλάγια επιφάνεια της κεφαλής μεγαλύτερη από 2 εκατοστά.
  • Γωνία μεταξύ πτερυγίου και οπισθοωτιαίας επιφάνειας της κεφαλής μεγαλύτερη από 30ͦ.
  • Απουσία ανθέλικας.
  • Δυσανάλογα μεγάλη κόγχη.
Με την ωτοπλαστική επιτυγχάνεται:
  • Ελάττωση του μεγέθους της κόγχης.
  • Δημιουργία ανθέλικας.
  • Μείωση της γωνίας πτερυγίου-κεφαλής κάτω από 30ͦ.
  • Μείωση της απόστασης πτερυγίου-κεφαλής κάτω από 2 εκατοστά.

Ωτοπλαστική

Διόρθωση της προπέτειας του λοβίου είναι η χειρουργική επέμβαση που επιτυγχάνει την ανάπλαση της μύτης με την τροποποίηση της εμφάνισής της για κοσμητικούς λόγους ή για την αποκατάσταση συγγενών, μετατραυματικών ή μετεγχειρητικών ανωμαλιών.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

Γενική, μέθη ή τοπική

1-2 ώρες
Δεν απαιτείται
Μετά από 1 ημέρα
Σε 10-12 ημέρες
Μετά την 10η ημέρα
Μετά την 8η-10η ημέρα (μετά την 4η ημέρα με επίδεσμο)
Περίδεση με ελαστικό επίδεσμο κατά τα πρώτα 3 24ωρα. Ελαστική ταινία ή κορδέλα μαλλιών μέχρι την 8η-10η ημέρα. Κορδέλα μόνο την νύχτα για 20-30 ημέρες

Λεπτή γραμμική ουλήστην πίσω επιφάνεια του πτερυγίου

Translate »